سمت آبی آتش | امیرحسین کامیار

سمت آبی آتش

 

برای من نوشتن از این کتاب دشوار است، مثل این می‌ماند که بخواهی از کتاب خودت تعریف کنی.  بله، برای من این کتاب، حکم کتاب خودم را دارد، نه فقط چون نویسنده‌اش برادر من است، بیشتر برای اینکه من از اولین خوانندگان این کلمات بودم، دیدم که چطور کلمات در آتش ‌سوختند و به هیأتی دیگر در‌آمدند.  من تماشاگر رخ داده و رخ نداده‌ی بین سطرهای این کتاب بودم، من شاهد این کتابم.  و این، نوشتن  را سخت دشوار می‌کند.

 

همین‌قدر بگویم برای من این کتاب راهنمای رها کردن است، راهنمای گذشتن.  اگر با همه قلبتان دوست‌ داشته‌اید و خواسته‌اید و نشده است، این کتاب برای شماست، برای ما؛  باشد که جان‌مان آرام گیرد.

 

سمت آبی آتش را از نشر هیرمند بخواهید.