خواب ماشین آتش‌نشانی؛ کیمیکو هان

بدون خورشید که پلک‌ها پرده شده باشند بر نورش،

بدون سیرن‌ها در امتداد جاده کناری،

بدون‌ موهای زنجبیلی پدربزرگ

رژلب مادر، مانیکور دختر،

ترقه‌ها، یک آدم خرفت، گیلاس، فیل گمشده ری،

بدون کمونیست یا زمان گذشته،

یا شخصیتی که می‌بیند پاهای قطع‌شده‌اش در کفش پریان می‌رقصند

یا رمان محبوب مائو درباره یک اتاق-

دانشمندان خواب مدعی شده‌اند

مخلوقاتی که خون گرم ندارند نمی‌توانند خواب ببینند.